CZ PODIUM | mobilní pódium na prodej a pronájem


Profesionální ALU mobilní technika na prodej i pronájem.

Obchodní podmínky

 

1. Prodávající a provozovatel

Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem internetového obchodu na adrese http://www.czpodium.cz/eSHOP.html je Michal Elznic, f.o., se sídlem Fojtíkova 2400, 269 01 Rakovník, IČ: 70646503, zapsaná v registru živnostenského podnikání. Prodávajícím je společnost Michal Elznic, Cz Podium.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

2. Cena zboží

Ceny u jednotlivého zboží jsou uváděny včetně DPH v zákonné výši. U zboží označeného jako Akční sleva, Výprodej či Bazar, Použité zboží, platí speciální snížená cena pouze do vyprodání zásob zboží nebo ukončení platnosti. V případě objednání zboží za speciální akční cenu, které je již vyprodáno, bude o této skutečnosti zákazník informován co nejdříve.  Prodávající si vyhrazuje nedodat objednané zboží v případě, že dodavatel zvýšil cenu tohoto zboží nebo je zboží již vyprodáno. V tomto případě může zákazník potvrdit objednávku na zboží v nové aktuální ceně nebo objednávku bez postihu stornovat.

3. Způsob platby 

Platbu za zboží je možné provést v hotovosti při předání objednaného zboží nebo předem na základě vystavené zálohové faktury bankovním převodem. Zboží musí být uhrazeno max. do 10 dnů po zaslání faktury, jinak je objednávka považována za neplatnou.  Při platbě v hotovosti předáváte peníze (kupní cenu) prodejci, ten Vám předá stvrzenku o zaplacení, resp. fakturu s platbou za hotové, případně další doklady dle platného zákona.

4. Doprava

Doprava zboží probíhá následujícím způsobem: 

Přepravní službou, vlastními dopravními prostředky prodávajícího nebo osobním odběrem kupujícího v místě skladů prodejce. O termínu dovozu zboží je zákazník informován dodavatelem nejméně 1-3 dny předem. Cena za dopravu zboží na území ČR je stanovena jako orientační dle aktuálního ceníku dopravy a množství odebraného zboží a zákazník si při objednávce může zvolit, jaký druh odběru zboží zvolí a za jakých cenových podmínek. Zboží bude dodáno na místo, které uvedete ve své objednávce. Protože zboží může být přepravováno externí přepravní společnosti, dodavatel nemůže garantovat přesný termín a čas dodání. Konkrétní čas a termín dodání se může lišit kvůli nesplnění požadavků zadaných dodavatelem ze strany přepravní služby. Příjemci zboží je proto doporučeno komunikovat ohledně dodání přímo s přepravní službou. Kontakt na přepravní společnosti dostane zákazník zpravidla e-mailem po expedici zboží.

Zákazník je povinen zajistit ve smluvený den pracovníka, který převezme zboží (buď sám zákazník, nebo jím pověřená osoba).  Zákazník se může s dopravcem domluvit na konkrétním čase doručení zásilky.

Není povinností řidiče stěhovat zboží, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Objednané zboží rozvážíme po území České republiky. Zboží, které Vám bude dodáno ve viditelně poškozeném obalu, zásadně nepřebírejte a vraťte jej přepravci a do přepravního listu vyznačte důvod nepřevzetí - "poškozená zásilka". Upozorňujeme Vás, že momentem převzetí zboží (tj. podpisem přepravního či dodacího listu) na sebe přebíráte riziko za poškození zboží při přepravě a nebude tedy možno následně z tohoto důvodu zboží reklamovat. Proto prosím před převzetím velmi důkladně zkontrolujte úplnost a celistvost přepravního obalu, pak teprve zboží přeberte. Vady funkčnosti jsou řešeny v souladu se záručními podmínkami jednotlivých výrobků.

5. Dopravné

Doprava se účtuje zvlášť, výše dopravy je uvedena v objednávce a bude vyúčtována na faktuře. 

U vybraného zboží může být v rámci bonusových akcí DOPRAVA ZDARMA.  Objednané zboží je možné po předchozí domluvě vyzvednout také v místě skladů prodejce (v Rakovníku)  a to v pracovní době od 9:00 do 17:00 hod.

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta zboží se liší v závislosti na konkrétní značce, typu, množství a provedení. Některé zboží je běžné dostupné na skladě Prodávajícího, výrobce nebo dovozce, ve většině případů je nutné zboží zadávat do výroby na zakázku. Orientační "obvyklá" dodací lhůta je uvedena v detailu zboží. Aktuální dostupnost bude ověřena po přijetí objednávky nebo na základě poptávky zaslané zájemcem o koupi na náš e-mail info@czpodium.cz.

Prodávající však nemůže vždy zaručit její dodržení, a to především z důvodů výpadku v dodávkách výrobců a dovozců objednaného zboží, nedostupnosti zboží u výrobce nebo dovozce apod. Dodavatel se však zavazuje vyvinout maximální úsilí pro zajištění co nejrychlejší a bezproblémové dodávky objednaného zboží. O prodloužení dodací lhůty bude prodávající co nejdříve informovat zákazníka. Pokud zákazník nebude souhlasit se změněným termínem dodání, může zákazník svou objednávku bez postihu stornovat při dodržení podmínek storna dále uvedených v těchto obchodních podmínkách.

7. Kupní smlouva

Momentem uzavření kupní smlouvy se rozumí okamžik odeslání objednávky kupujícím. Kupující tímto přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek v platném znění ke dni odeslání objednávky.

8. Odstoupení od smlouvy - storno objednávky

- Nedošlo-li ještě k potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, je kupující i prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit kdykoliv. Učiní tak prostřednictvím e-mailu, kde do předmětu uvedete - Storno objednávky a své jméno a příjmení, popřípadě bydliště a číslo objednávky.

-  Je-li zboží již expedováno (ale nedodáno) a v tom momentě odstoupí kupující od smlouvy, pak má prodávající právo požadovat úhradu přepravních nákladů a nákladů na balení na kupujícím.

-  Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy do 14ti dní od převzetí zboží, a to bez udání důvodu. V takovém případě je kupující povinen: (a) o tom nejprve řádným písemným způsobem informovat prodávajícího na adrese provozovny nebo emailem na adresu info@czpodium.cz  (b) poté nepoškozené a nepoužité zboží zaslat na své náklady v původním obalu a s prodejními doklady (kromě faktury/dokladu o zaplacení) na adresu provozovny prodávajícího Fojtíkova 2400, 269 01 Rakovník. Jestliže jsou tyto podmínky splněny, pak prodávající vrátí kupní cenu kupujícímu na jeho účet do 30ti dní od zpětného převzetí zboží.

9. Doklady a záruční listy

Záruční doba je 2 roky, pokud není prodejcem stanoveno jinak. Záruční list bývá součástí dodaného zboží. Pokud není, je lhůta daná daňovým dokladem nebo je zákonná. Dodávka je doručována na doklad „DODACÍ LIST“. Na něm je potvrzen i způsob přijetí platby. Na zboží Vám předáme / zašleme daňový doklad, pokud není součástí dokladů dodávky zboží.  

10. Reklamační řád

Kupující je v případě reklamace povinen o tom písemně (e-mailem) informovat prodávajícího. V takovém oznámení popište prosím co nejpodrobněji důvod reklamace. My vás pak do tří pracovních dnů budeme informovat o dalším postupu ve vyřizování reklamace. V ostatním se reklamace řídí platnými zákony, zejména pak Zákonem na ochranu spotřebitele.

Další podrobné informace : viz  REKLAMAČNÍ ŘÁD

11. Ochrana osobních údajů

Registrační a fakturační údaje Uživatele jsou osobními údaji ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Poskytovatel (Provozovatel) se jako správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR zavazuje k jejich ochraně a k tomu, že je nebude poskytovat žádné třetí straně; to neplatí v případě, kdy mu povinnost poskytnutí osobních údajů ukládá právní předpis, rozhodnutí orgánu veřejné moci, nebo pokud k tomu Uživatel udělí souhlas. Zpracování osobních údajů o Uživateli je ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR nezbytné pro splnění Smlouvy. Zpracovávané osobní údaje budou Poskytovatelem (Provozovatelem) zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, po jejím ukončení nejdéle po 3 roky, a to pouze pro účely Smlouvy, návrhu Smlouvy, správu Smlouvy a plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy a povinností vyplývajících pro Poskytovatele z příslušných právních předpisů.

Uživatel je oprávněn kdykoli požadovat od Poskytovatele (Provozovatele) přístup k osobním údajům týkajícím se Uživatele, jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Uživatel je oprávněn kdykoli podat stížnost u dozorového úřadu; tímto dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Provozovatel obchodu se tímto neodvolatelně zavazuje, že Vaše osobní údaje nepoužije k jiným účelům, než je plnění Vašich objednávek nebo zákaznických referencí, zejména se pak zavazuje, že tyto údaje nepředá třetí osobě, a to v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů v platném znění. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá firma Michal Elznic, Cz Podium s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5. Údaje v rozsahu zákaznických referencí jsou využívány výhradně za účelem zlepšování služeb pro zákazníky. Pokud si zákazník nepřeje být uveden v zákaznických referencích v daném rozsahu, má právo neudělit souhlas s uvedením údajů podle platných zákonů České republiky. Pro odvolání souhlasu či pro změnu osobních údajů zákazníka je možné napsat na emailovou adresu info@czpodium.cz.

Další podrobné informace : viz  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12. Podmínky používání webových stránek, autorské práva

Prodejce ani Provozovatel stránek www.czpodium.cz neodpovídá za správnost, aktuálnost a úplnost obsahu těchto stránek.  Obsah a podoba internetové prezentace může být měněna bez předchozího upozornění. Informace na těchto stránkách jsou poskytovány bez záruky, chyby jsou vyhrazeny.

Provozovatel stránek neodpovídá za jakékoli škody vzniklé ve spojitosti s používáním stránek www.czpodium.cz, ani za škody vzniklé z důvodu částečné nebo úplné nefunkčnosti těchto stránek.

Obsah internetových stránek www je majetkem firmy Michal Elznic a je chráněn autorským právem. Tímto nejsou dotčena autorská práva obchodních partnerů prodejce. Kopírování obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno.

13. Ostatní ujednání

Prodejce neodpovídá za špatný výběr výrobku nebo zboží, který zákazník provede, jsou-li u daného výrobku uvedeny veškeré správné technické informace a parametry. Volba vhodného výrobku je ovlivněna  individuálními podmínkami u konkrétního zákazníka. Kupující nese za jeho výběr plnou zodpovědnost.

 Nahoru.. | Tisk této stránky

Zobrazit Cz Podium: MOBILNÍ  |  KLASICKY
- admin -  | Copyright by ELZA Design © 2023 |
| CZ PODIUM.cz | prodej & pronájem pódií |

Cz Podium - Michal Elznic na Firmy.cz

S-rank