CZ PODIUM | mobilní pódium na prodej a pronájem


Profesionální ALU mobilní technika na prodej i pronájem.

 

      Ochrana osobních údajů

          

Registrační a Fakturační údaje Uživatele jsou osobními údaji ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Poskytovatel se jako správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR zavazuje k jejich ochraně a k tomu, že je nebude poskytovat žádné třetí straně; to neplatí v případě, kdy mu povinnost poskytnutí osobních údajů ukládá právní předpis, rozhodnutí orgánu veřejné moci, nebo pokud k tomu Uživatel udělí souhlas. Zpracování osobních údajů o Uživateli je ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR nezbytné pro splnění Smlouvy. Zpracovávané osobní údaje budou Poskytovatelem zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, po jejím ukončení nejdéle po 3 roky, a to pouze pro účely Smlouvy, návrhu Smlouvy, správu Smlouvy a plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy a povinností vyplývajících pro Poskytovatele z příslušných právních předpisů.

Uživatel je oprávněn kdykoli požadovat od Poskytovatele přístup k osobním údajům týkajícím se Uživatele, jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Uživatel je oprávněn kdykoli podat stížnost u dozorového úřadu; tímto dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

1. Nabídka služeb naší společnosti prostřednictvím webových stránek www.czpodium.cz vyžaduje vložení Vašich osobních údajů jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa prostřednictvím služeb e-shopu, on-line formuláře nebo e-mailem. Pokud tyto Vaše osobní údaje Poskytovateli poskytnete, ten s nimi s Vaším souhlasem bude nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění a v souladu s dalšími platnými zákony České republiky, které tuto oblast upravují. Uživatel souhlasí se zpracováním výše uvedených osobních údajů.

2. Poskytovatel (Provozovatel) v oblasti svých předmětů činností spolupracuje s dalšími společnostmi a dalšími osobami. Tyto subjekty, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními daty Uživatele, přičemž s těmito informacemi mohou nakládat a zpracovávat je pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jiným účelům.

3. Poskytovatel (Provozovatel) neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní data Uživatele třetím osobám. Třetím osobám je může Posyktovatel předat pouze s předchozím souhlasem Uživatele. Je však povinností Poskytovatele osobní údaje Uživatele poskytnout orgánům státní správy jako je např. Policie ČR, Finanční úřady atd. pokud by v rámci soudního a jiného právního a správního řízení byly těmito orgány vyžádány.

4. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu stanovenou dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Pokud se Uživatel obrátí na Poskytovatele se žádostí o podání informace o zpracování jeho osobních údajů, je Poskytovatel povinen mu tuto informaci podat. Za tuto činnost má Poskytovatel právo požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Pro odvolání souhlasu či pro změnu osobních údajů Uživatele je možné napsat na emailovou adresu info@czpodium.cz

Informace o Poskytovateli (Provozovateli):  Michal Elznic, Fojtíkova 2400, 26901 Rakovník


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním online formuláře, registrací v e-shopu nebo zasláním e-mailu udělujete souhlas společnosti Michal Elznic, se sídlem Fojtíkova 2400, Rakovník 269 01, IČ: 70646503 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

jméno a příjmení
název společnosti
e-mail
telefonní číslo
fakturační adresa

Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, fakturační adresu a e-mail zpracovává Správce za účelem poskytnutí služeb, provedení platby, vystavení účetních dokladů, sepsání a uzavření smluv, registraci při nákupu v e-shopu, zasílání cenových nabídek a obchodních a marketingových sdělení. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let od poslední objednávky.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 Nahoru.. | Tisk této stránky

Zobrazit Cz Podium: MOBILNÍ  |  KLASICKY
- admin -  | Copyright by ELZA Design © 2024 |
| CZ PODIUM.cz | prodej & pronájem pódií |

Cz Podium - Michal Elznic na Firmy.cz

S-rank