CZ PODIUM | mobilní pódium na prodej a pronájem


Profesionální ALU mobilní technika na prodej i pronájem.

Reklamační řád

 

Obecná ustanovení

-          Prodávající odpovídá za skryté vady, které má předmětné zboží při převzetí kupujícím a které se vyskytnou během užívání předmětného výrobku v době záruční lhůty.

-          Délka záruční doby je minimálně 24 měsíců od data prodeje (není-li v záručním listu výrobku uvedeno jinak či prodloužená záruční lhůta).

-          Při uplatnění reklamace je povinnost spotřebitele prokázat, že reklamované zboží je zbožím prodávajícího. K tomuto účelu doloží kupující originál či kopii prodejního dokladu (faktura, popř. kupní smlouva) a případně vyplněný záruční list předmětného výrobku

-          Prodávající neodpovídá za takové vady, které vzniknou nešetrným zacházením, násilným zacházením, neodbornou manipulací a neodborným ošetřováním, jenž  jsou v rozporu s návodem k obsluze, údržby a instalace předmětného výrobku. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé používáním předmětného výrobku v podmínkách, které nejsou pro tento typ výrobku běžné a vhodné. Také se záruka nevztahuje na vady vzniklé způsobením živlů.

-          Pokud je zboží dodáno s poškozeným obalem, je kupující (osoba přebírající toto zboží od přepravce) povinna bezprostředně při předání zboží zkontrolovat zda nedošlo k poškození vlivem přepravy. Pokud bude zjištěno přebírajícím poškození zboží, je jeho povinností sepsat s přepravcem předávací protokol, kde bude toto poškození uvedeno a potvrzeno přepravcem.  V případě nedodržení tohoto postupu nebude dodavatel (prodávající) na pozdější námitky brát zřetel.

 

Postup podání reklamace

 

-          Protože firma Michal Elznic, Cz Podium, je dodavatelem širokého spektra výrobků, u kterých je rozdílný postup uplatnění reklamace uvádíme zde jednotlivé postupy u příslušných komodit výrobků

Mobilní podesty a příslušenství:

-          V případě, že zákazník objeví na zakoupeném výrobku v průběhu užívání a v záruční době vadu, uplatní reklamaci v místě prodeje předmětného výrobku.

-          Příslušný pracovník s ním (po předložení dokumentů uvedených v obecném ustanovení) sepíše reklamační protokol, ve kterém bude závada popsána a tento podepsaný protokol odešle prodejci (dodavateli) k posouzení. Od tohoto okamžiku běží zákonná 30-ti denní reklamační lhůta. Reklamační protokol musí obsahovat kontaktní údaje na konečného spotřebitele, který reklamaci uplatňuje, aby bylo možné v průběhu reklamačního řízení se s ním spojit. Reklamaci nelze uplatnit na části povrchu podest a plastových částí, které podléhají běžnému opotřebení v důsledku provozu výrobku. Z pravidla se jedná o dřevěné povrchy a plastové koncovky či záslepky.

-          Dodavatel (prodejce)v zákonné reklamační lhůtě posoudí oprávněnost reklamace a uvědomí příslušného prodejce či zákazníka o jejím uznání či neuznání. V každém případě se dodavatel nezbavuje povinnosti dodat zákazníkovi (konečnému spotřebiteli) potřebné náhradní díly i za úplatu, tak aby mohl spotřebitel výrobek dále užívat.

 

Mobilní stany a příslušenství:

-          V případě, že zákazník objeví na zakoupeném výrobku v průběhu užívání a v záruční době vadu, uplatní reklamaci v místě prodeje předmětného výrobku.

-          Příslušný pracovník s ním (po předložení dokumentů uvedených v obecném ustanovení) sepíše reklamační protokol, ve kterém bude závada popsána a tento podepsaný protokol odešle prodejci (dodavateli) k posouzení. Od tohoto okamžiku běží zákonná 30-ti denní reklamační lhůta. Reklamační protokol musí obsahovat kontaktní údaje na konečného spotřebitele, který reklamaci uplatňuje, aby bylo možné v průběhu reklamačního řízení se s ním spojit. Reklamaci nelze uplatnit na drobné části spojovacích dílů, které podléhají běžnému opotřebení v důsledku provozu výrobku a dále na fyzická poškození vodících duralových profilů a opláštění způsobené nesprávnou manipulací oproti dodanému návodu k použití. Z pravidla se jedná o kovové závlačky, čepy, matky a šrouby způsobené mechanickým poškozením, poškozené či natržené pvc opláštění a kedry způsobené větší mechanickou silou, poškozené profily ALU způsobené nárazem nebo pádem.

-          Dodavatel (prodejce)v zákonné reklamační lhůtě posoudí oprávněnost reklamace a uvědomí příslušného prodejce či zákazníka o jejím uznání či neuznání. V každém případě se dodavatel nezbavuje povinnosti dodat zákazníkovi (konečnému spotřebiteli) potřebné náhradní díly i za úplatu, tak aby mohl spotřebitel výrobek dále užívat.

 

Mobilní konstrukce a příslušenství:

-          V případě, že zákazník objeví na zakoupeném výrobku v průběhu užívání a v záruční době vadu, uplatní reklamaci v místě prodeje předmětného výrobku.

-          Příslušný pracovník s ním (po předložení dokumentů uvedených v obecném ustanovení) sepíše reklamační protokol, ve kterém bude závada popsána a tento podepsaný protokol odešle prodejci (dodavateli) k posouzení. Od tohoto okamžiku běží zákonná 30-ti denní reklamační lhůta. Reklamační protokol musí obsahovat kontaktní údaje na konečného spotřebitele, který reklamaci uplatňuje, aby bylo možné v průběhu reklamačního řízení se s ním spojit. Reklamaci nelze uplatnit na drobné části spojovacích dílů, které podléhají běžnému opotřebení v důsledku provozu výrobku a dále na fyzická poškození vodících duralových profilů a spojovacích částí, opláštění způsobené nesprávnou manipulací oproti dodanému návodu k použití. Z pravidla se jedná o kovové závlačky, čepy, adaptéry, matky a šrouby způsobené mechanickým poškozením, poškozené či natržené pvc opláštění a kedry způsobené větší mechanickou silou, poškozené profily ALU způsobené nárazem nebo pádem.

-          Dodavatel (prodejce)v zákonné reklamační lhůtě posoudí oprávněnost reklamace a uvědomí příslušného prodejce či zákazníka o jejím uznání či neuznání. V každém případě se dodavatel nezbavuje povinnosti dodat zákazníkovi (konečnému spotřebiteli) potřebné náhradní díly i za úplatu, tak aby mohl spotřebitel výrobek dále užívat.

 

Ostatní mobilní výrobky, součásti, prvky, textilie a sítě:

-          V případě, že zákazník objeví na zakoupeném výrobku v průběhu užívání a v záruční době vadu, uplatní reklamaci v místě prodeje předmětného výrobku.

-          Příslušný pracovník s ním (po předložení dokumentů uvedených v obecném ustanovení) sepíše reklamační protokol, ve kterém bude závada popsána a tento podepsaný protokol odešle prodejci (dodavateli) k posouzení. Od tohoto okamžiku běží zákonná 30-ti denní reklamační lhůta. Reklamační protokol musí obsahovat kontaktní údaje na konečného spotřebitele, který reklamaci uplatňuje, aby bylo možné v průběhu reklamačního řízení se s ním spojit. Reklamaci nelze uplatnit na výrobky, drobné části spojovacích dílů, textilie a sítě, které podléhají běžnému opotřebení v důsledku provozu výrobku a dále na fyzická poškození způsobená pádem, silným větrem a nepřízní počasí, nevhodným skladováním a přepravou, poškození způsobená nesprávnou manipulací oproti dodanému návodu k použití. Z pravidla se jedná o samostatné konstrukce, zdvihací zařízení, navijáky, kliky, lana, vázací kurty a ráčny, závlačky, čepy, adaptéry, matky a šrouby, ušité, nalepené či nažehlené textilie, sítě a bannery s úchyty, gumolana způsobené mechanickým poškozením, poškozené či natržené pvc opláštění a kedry způsobené větší mechanickou silou při nesprávné montáži, poškozené profily ALU způsobené nárazem nebo pádem.

-          Dodavatel (prodejce)v zákonné reklamační lhůtě posoudí oprávněnost reklamace a uvědomí příslušného prodejce či zákazníka o jejím uznání či neuznání. V každém případě se dodavatel nezbavuje povinnosti dodat zákazníkovi (konečnému spotřebiteli) potřebné náhradní díly i za úplatu, tak aby mohl spotřebitel výrobek dále užívat.

 

Závěrečná ustanovení:

-          Prodejce (dodavatel) si vyhrazuje právo v rámci reklamačního řízení, vyžádat si od spotřebitele uplatňujícího reklamaci potřebné dokumenty k posouzení oprávněnosti reklamace např. potvrzení o instalaci předmětného výrobku odbornou firmou, potvrzení o instalaci a uvedení do provozu odbornou firmou, vyžaduje-li toto zákon či je-li toto uvedeno v pokynech o instalaci, provozu a údržbě předmětného výrobku. Dále revizní zprávy vyžaduje-li  to zákon, před uvedením výrobku do provozu.

-          Konečný spotřebitel, (zákazník), má právo uplatnit reklamaci na výrobek v takovém rozsahu jenž mu umožňuje platná legislativa. Je třeba si, ale také uvědomit, že v případě neuznání oprávněnosti reklamace, při zjištění prokazatelného porušení pokynů  návodu obsluhy či instalace, nebo nedodržení zákonných postupů, mohou být náklady spojené s reklamačním řízením, spotřebiteli (zákazníkovi) účtovány.

-          Společnost Michal Elznic, Cz Podium, se zavazuje postupovat při řešení uplatňovaných reklamací v souladu s tímto řádem a platnými zákony ČR.

-          Postupy v tomto reklamačním řádu jsou také závazné pro obchodní partnery, kteří nabízejí a prodávají výrobky,  společnosti Michal Elznic, Cz Podium.

 Nahoru.. | Tisk této stránky

Zobrazit Cz Podium: MOBILNÍ  |  KLASICKY
- admin -  | Copyright by ELZA Design © 2023 |
| CZ PODIUM.cz | prodej & pronájem pódií |

Cz Podium - Michal Elznic na Firmy.cz

S-rank